תקנון תחרות-פעילות שגרירים

 1. כללי
  • קבוצת כרמל (להלן: "הקבוצה") מתכבדת להזמין אתכם (להלן: "המשתתפים") להשתתף בתחרויות המתפרסמות מעת לעת בקבוצות השגרירים בווטסאפ של הקבוצה והכל בכפוף לתנאי התחרות כפי שיפורטו בהוראות תקנון זה ובכל פרסום אחר מטעם הקבוצה כהגדרתה להלן בקשר עם אותה תחרות (להלן: "הפעילות" או "התחרות").
  • השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את הקבוצה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם התחרויות.
  • למען הסר ספק, נציין כי לפייסבוק, אינסטגרם ווטסאפ לא תהיה כל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לכל אדם כתוצאה מההשתתפות בתחרויות השונות. יובהר – התחרויות אינן קשורות אליהן בכל אופן או צורה.
  • הקבוצה רשאית לפסול השתתפות בתחרויות ממשתתף שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא כדין, תוך הפרת אחד או יותר מסעיפי התקנון ו/או חוקי מדינת ישראל, והכל כמפורט להלן.
  • הקבוצה אינה אחראית לכל שימוש שייעשה בתמונות ו/או במלל אשר יועלו לרשתות החברתיות במסגרת התחרות.
  • הקבוצה רשאית להפסיק את התחרות, כולה או חלקה, בכל רגע נתון ולאלתר ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולשנות את תנאי התחרות בהודעה בקבוצת ווטסאפ של השגרירים  ו/או בהודעה פרטית לשגריר בכל עת. בהתאם לכך, המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי הפעילות.
 2. הגדרות

"עורך התחרות" או "הקבוצה"

-

איקו עיצובים בע"מ ח.פ 512190471

"פלטפורמת הפעילות"

-

תחרות ברשתות החברתיות (ווטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם)

"משרדי החברה"

-

חיים סוטין 4 פתח תקווה

"משתתף"

-

כל אדם מעל גיל 13 בלבד, המנהל חשבון פרטי בפייסבוק ו/או אינסטגרם הנמצא בשימושו האישי. כלומר, חשבון פרטי של אדם, ולא חשבון של חברה ו/או קבוצת אנשים ואשר אינו משמש למטרה עסקית/ שיווקית/ פרסומית/ כל מטרה אחרת. אדם שבבעלותו מספר חשבונות פרטיים, רשאי להצטרף לקהילה בחשבון פרטי אחד בלבד. משתתפים הפועלים מחשבון שאינו מייצג אותם כאדם פרטי ו/או משתתפים בתוכנית ביותר מחשבון אחד, ייפסלו על ידי הקבוצה.  במקרים בהם יתעורר חשד להשתתפות כפולה ו/או השתתפות למטרה אחרת, ו/או השתתפות לא מחשבון פרטי- הקבוצה רשאית לדרוש מהמשתתף לאמת את זהותו ולפסול השתתפותו במקרה הצורך ולפי שיקול דעתה המלא.

 1. תנאי התחרות
  • הקבוצה תפרסם הזמנה להשתתפות לפני תחילתה של כל תחרות ו/או פעילות בקבוצות השגרירים של הקבוצה, בה יפורטו תנאי התחרות הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה (להלן: "הודעת התחרות").
  • הקבוצה תפרט בהודעת התחרות את תקופה התחרות (מועד התחלה וסיום, מועדים נוספים הרלוונטיים לתחרות (ככל שישנם), מספר הזוכים, תנאי הכשירות להשתתפות, אמות המידה לזכייה בתחרות, ואת הפרס המיועד לזכייה בתחרות.
  • להלן פרטים וקונספט לפעילות "השגרירים המובילים ישתתפו בהגרלת פורים הכוללת שלל פרסים וקופונים":
 • הפעילות תחל ביום (8.3.22) בקבוצות הווטסאפ של הקבוצה ותסתיים ביום (17.3.22)
 • הקבוצה תכריז על הזוכים בפעילות עד ליום (22.3.22).
 • במסגרת הפעילות הגולשים יצטרכו להגיב לפרסומים לפי קישורים שיקבלו, ועל מנת להתחרות על זכייה בפרס, יהיה עליהם ליזום פרסומים אודות הקבוצה.
 • השגריר שהגיב הכי הרבה בקהילת השגרירים לפרסומים יזכה אותו בפרס ויוגרל פרס נוסף בין כלל המשתתפים.
 • מתן הפרס ואופיו נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, והוא עשוי להשתנות מעת לעת, ובין תחרויות שונות.
 • את הפרס יש לאסוף מהסניף הקרוב לביתך תוך תיאום מראש עם מנהל הקהילה, מינימום שבועיים לקבלת הפרס מהסניף הקרוב לביתך.
 1. אופן ביצוע התחרות
  • כל משתתף יפרסם ויפעל ברשתות החברתיות בהתאם לתנאי התחרות ובהתאם לאמות המידה לזכייה שפורסמו על ידי הקבוצה בהודעת התחרות.
  • המשתתף אשר פרסומיו ייבחרו על ידי הקבוצה כהולמים ביותר את אמות המידה לזכייה בתחרות, עשוי להיות זכאי לפרס, בהתאם לאמור בתקנון זה.
  • אופן ההגרלה: ההגרלה נעשת במשרדי הקבוצה ועל ידי נציגיה, הפועלים ללא משוא פנים ובשוויוניות מוחלטת. לא יופנו טענות כלפי החברה בעניין זה ובפרט כלפי אופן ביצוע ההגרלה ותוצאותיה.
 2. זכיה
  • בסיום התחרות, תבחר הקבוצה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לאמות המידה לזכייה שייקבעו על ידה בהתאם לפרסום ברשתות החברתיות, את מספר המשתתפים הזוכים בפרס.
  • ההודעה לזוכה תתבצע באמצעות הודעת ווטסאפ פרטית, אשר יקבל הזוכה ו/או הזוכים עד למועד שפורסם בפוסט ו/או בהודעת התחרות (להלן: "ההודעה הפרטית").
  • על הזוכה להגיע לקבל את הפרס במקום ובמועד שייקבעו על ידי הקבוצה, וכפי שיימסר לזוכה ו/או הזוכים בהודעה הפרטית מטעם הקבוצה, בהודעת ווטסאפ, עד לחודש ימים מיום ההכרה בזכייה.
  • זוכה אשר לא יצר קשר עם הקבוצה באמצעות הודעה פרטית בווטסאפ של הקבוצה בה פורסמה התחרות ו/או הפעילות תוך 3 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבל את הפרס, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה בגין אובדן הזכות לקבל את הפרס.
 3. הפרס
  • הזכייה בפרס היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
  • הזוכה ו/או הזוכים יהיו זכאים לזכות בפרס שייקבע על ידיה הקבוצה בלבד, ולא ניתן יהיה לקבל במקומו זיכוי כספי מכל סוג שהוא ו/או להמירו במוצר אחר.
  • הקבוצה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ללא הודעה מראש, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. הוראות נוספות בעניין התחרות
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • כל משתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד להוראות חוקי מדינת ישראל ו/או הוראות כל דין.
  • עצם השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או הפעילות, תיחשב כהסכמה מצדו לתנאי תקנון זה.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מגפה או מצב רפואי לאומי, הטלת סגר חלקי או כללי על המדינה, הטלת הגבלות מכל מין וסוג שהוא על פעילות הקבוצה ו/או סניפיה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות, הטלוויזיוניות, הממוחשבות (לרבות באינטרנט) וברשות הדואר, ו/או כתוצאה מכל אירוע אחר שאיננו בשליטת הקבוצה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה מצד הקבוצה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  • הקבוצה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקת הפרסים כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד מילוי פרטי המשתתף ו/או כתוצאה מאחד מהאירועים המפורטים בסעיף ‎4 לעיל.
  • תוצאות התחרות תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  • למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בתחרות לצורך משחק ולא בהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז-1977 וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או במזל.
  • בתקנון זה השימוש בלשון זכר נעשה לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות באופן זהה לכל מגדר אחר.

בהצלחה לכל המשתתפים!