תקנון תחרות-פעילות יום המשפחה כרמל

תקנון תחרות-פעילות יום המשפחה כרמל


1. כללי
1.1 חברת "כרמל FLOOR DESIGN" (להלן: "החברה") מתכבדת להזמין אתכם (להלן: "המשתתפים") להשתתף בתחרויות המתפרסמות מעת לעת ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם של והכל בכפוף לתנאי התחרות כפי שיפורטו בהוראות תקנון זה ובכל פרסום אחר מטעם החברה כהגדרתה להלן בקשר עם אותה תחרות (להלן: "הפעילות" או "התחרות").
1.2 השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם התחרויות.
1.3 למען הסר ספק, נציין כי לפייסבוק ואינסטגרם לא תהיה כל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לכל אדם כתוצאה מההשתתפות בתחרויות השונות. כלומר, התחרויות אינן קשורות אליהן בכל אופן או צורה.
1.4 החברה רשאית לפסול השתתפות בתחרויות ממשתתף שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא כדין, תוך הפרת אחד או יותר מסעיפי התקנון ו/או חוקי מדינת ישראל, והכל כמפורט להלן.
1.5 החברה אינה אחראית לכל שימוש שייעשה בתמונות אשר הועלו לעמודי התחרות במסגרת התחרות.
1.6 החברה רשאית להפסיק את התחרות, כולה או חלקה, בכל רגע נתון ולאלתר ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולשנות את תנאי התחרות בהודעה בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם שלה בכל עת. בהתאם לכך, המשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי הפעילות.
2. הגדרות
"עורך התחרות" או "החברה" - כרמל פלור דיזיין בע"מ ח.פ – 514488782


"פלטפורמת הפעילות" - תחרות ברשתות החברתיות בהן מופעל עמוד של החברה (אינסטגרם)

 

https://www.instagram.com/carmelfloor/?hl=en

"משרדי החברה" - חיים סוטין 4 פתח תקווה
"משתתף" - כל אדם מעל גיל 13 בלבד, המנהל חשבון פרטי בפייסבוק ו/או אינסטגרם הנמצא בשימושו האישי. כלומר, חשבון פרטי ולא חשבון של חברה ו/או קבוצת אנשים ואשר אינו משמש למטרה עסקית/שיווקית/פרסומית/כל מטרה אחרת, פרופילים שאינם מייצגים אדם ו/או כאלה. מיועדים לתחרות, ייפסלו על ידי החברה. אדם שבבעלותו מספר חשבונות פרטיים, רשאי להשתמש עבור התחרויות בחשבון פרטי אחד בלבד.
3. תנאי התחרות
3.1 החברה תפרסם לפני תחילתה של כל תחרות ו/או פעילות, פוסט על גבי עמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם שלה, בו יפורטו תנאי התחרות הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה (להלן: "הפוסט").
3.2 החברה תפרט בפוסט את תקופה התחרות (מועד התחלה וסיום, מועדים נוספים הרלוונטיים לתחרות (ככל שישנם), מספר הזוכים, תנאי הכשירות להשתתפות, אמות המידה לזכייה בתחרות, ואת הפרס המיועד לזכייה בתחרות.
3.3 להלן פרטים וקונספט לפעילות יום המשפחה:
• הפעילות תעלה לאוויר ב- 1.2.2022 בעמוד האינסטגרם- סטורי של כרמל ותהיה באוויר עד לתאריך3.2.2022
• ההכרזה על הזוכים תיעשה ב- .7.2.2022
• במסגרת הפעילות הגולשים יצטרכו לצלם תמונה שלהם ומי שהם מגדירים כבן משפחה על הריצפה בלבד ולפרט מדוע מגיע להם לזכות בשטיח . לתייג את עמוד האינסטגרם של כרמל.

הזוכה שעשה את המתבקש והעלה את התמונה הכי מקורית יזכה לשטיח לבחירה מבין 3 שטיחים:
מק"ט 307501
מק"ט 322152
מק"ט 320373
4. אופן ביצוע התחרות
4.1 כל משתתף יפרסם את האמור בתנאי התחרות בהתאם לאמות המידה לזכייה שפורסמו על ידי החברה בפוסט.
4.2 הפרסום אשר ייבחר על ידי החברה כהולם ביותר את אמות המידה לזכייה בתחרות יזכה את המשתתף בפרס.
5. זכיה
5.1 בסיום התחרות, תבחר החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לאמות המידה לזכייה שייקבעו על ידה בהתאם לפרסום בפוסט, את מספר המשתתפים הזוכים בפרס.
5.2 ההודעה לזוכה תתבצע באמצעות הודעת אינסטגרם פרטית, אשר יקבלו הזוכים עד למועד שפורסם בפוסט (להלן: "ההודעה הפרטית").
5.3 על הזוכה להגיע לקבל את הפרס במקום ובמועד שייקבעו על ידי החברה, וכפי שיימסר לזוכה ו/או הזוכים בהודעה הפרטית מטעם החברה. [הפרס יישלח לכתובת המייל של הזוכה עד חודש ימים מרגע הכרת הזוכה].
5.4 זוכה אשר לא יצר קשר עם החברה באמצעות הודעה פרטית בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם של החברה בו פורסמה התחרות ו/או הפעילות תוך 14 ימים מיום שנשלחה אליו ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבל את הפרס, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין אובדן הזכות לקבל את הפרס.
6. הפרס
6.1 הזכייה בפרס היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
6.2 הזוכה ו/או הזוכים יהיו זכאים לזכות בפרס שייקבע על ידיה החברה בלבד, ולא ניתן יהיה לקבל במקומו זיכוי כספי מכל סוג שהוא ו/או להמירו במוצר אחר.
6.3 החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את הפרס ללא הודעה מראש בכל עת שהיא, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. הוראות נוספות בעניין התחרות
7.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.
7.2 כל משתתף מחויב לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד להוראות חוקי מדינת ישראל ו/או הוראות הדין.
7.3 עצם השתתפותו של משתתף בתחרות ו/או הפעילות, תיחשב כהסכמה מצדו לתנאי תקנון זה.
7.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מגפה או מצב רפואי לאומי, הטלת סגר חלקי או כללי על המדינה, הטלת הגבלות מכל מין וסוג שהוא על פעילות החברה ו/או סניפיה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות, הטלוויזיוניות, הממוחשבות (לרבות באינטרנט) וברשות הדואר, ו/או כתוצאה מכל אירוע אחר שאיננו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו כלל להפרה מצד החברה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
7.5 החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל עיכוב באספקת הפרסים כתוצאה ממידע שגוי שנמסר במעמד מילוי פרטי המשתתף ו/או כתוצאה מאחד מהאירועים המפורטים בסעיף ‎7.4 לעיל.
7.6 תוצאות התחרות תהיינה סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
7.7 למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בתחרות לצורך משחק ולא בהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וזאת לאור העובדה שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או במזל.
7.8 בתקנון זה השימוש בלשון זכר נעשה לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות גם לנקבה ולכל מגדר אחר במשתמע.
בהצלחה לכל המשתתפים!